วิสัยทัศน์ สป ปี 2565 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Sutasini Jaroensap (15-11-2564)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 • 1
 • 2
 • 3

19-11-2564

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเ…

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะก…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564 ...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษ…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 1...

15-11-2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565…

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ด...

11-11-2564

 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทยปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีกา…

            ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแห...

03-11-2564

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลื…

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชา...

19-10-2564

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค…

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภ...

29-09-2564

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

02-09-2564

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริม…

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 1 (19-01-2565)

ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศึกษาธิการภาค 6 (19-01-2565)

ศธภ.6 ร่วมอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 8

ศึกษาธิการภาค 11 (19-01-2565)

ศธภ.11 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน รอบๆ สำนักงาน และชุมชนใกล้เคียง

ศึกษาธิการภาค 11 (19-01-2565)

ศธภ.11 ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

ศึกษาธิการภาค 1 (18-01-2565)

ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วาระครบรอบ ๑๐๐ ปี

ศึกษาธิการภาค 10 (18-01-2565)

ศธภ.10 : การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • 1
 • 2
 • 3

19-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงการจัด…

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาววนิดา&nbs...

19-01-2565

ศธภ.6 ร่วมอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 8

ศธภ.6 ร่วมอบรมระบบบำเหน็จบำน…

วันอังคารที่ 19มกราคม 2565ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำ...

19-01-2565

ศธภ.11 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน รอบๆ สำนักงาน และชุมชนใกล้เคียง

ศธภ.11 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธาร…

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นา...

19-01-2565

ศธภ.11 ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

ศธภ.11 ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธง…

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให...

18-01-2565

ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วาระครบรอบ ๑๐๐ ปี

ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนิน…

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรร...

18-01-2565

ศธภ.10 : การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศธภ.10 : การประชุมปฏิบัติการ…

     วันที่​ 18​ มกราคม​ 2565​ ว่าที่​ร้อยเอก วิสาร​ ปัญญชุณห์​ รองศึกษาธิการภาค​ 10​ รักษาการในตำแหน่งศึ...

18-01-2565

ศธภ.๒ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค

ศธภ.๒ ขับเคลื่อนการบริหารจัด…

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธ...

18-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

ศธภ.๑ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีขอ…

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภ...

17-01-2565

ศธภ.๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศธภ.๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจา…

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวนิภา ...

17-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ…

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุ...

17-01-2565

ศธภ.๑ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕

ศธภ.๑ ร่วมงานวันครู ครั้งที่…

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนางสาววนิดา แก่น...

13-01-2565

ศธภ.10 : ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

ศธภ.10 : ตรวจเยี่ยมการขับเคล…

      วันที่​ 13​ มกราคม​ 2565​ ว่าที่​ ร.อ.วิสาร​ ปัญญชุณห์​ รองศึกษาธิการภาค​ 10​ ปฏิบัติหน้าที่​ ...

13-01-2565

ศธภ.10 : การประชุม กศจ.มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565

ศธภ.10 : การประชุม กศจ.มหาสา…

           วันที่​13​ มกราคม​2565​ ว่าที่​ ร.อ.วิสาร​ ปัญญชุณห์​ รองศึกษาธิการภาค​10...

12-01-2565

ศธภ.7 เปิดประชุม “ปรับปรุงสาระการเรียนรู้ หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 ตามโครงการส่งเสริมการนำหลักการทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้องไปใช้ ประจำปีงบประมาณ 2565”

ศธภ.7 เปิดประชุม “ปรับปรุงสา…

วันนี้ (12 มกราคม 2565) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธาน เปิดการประชุ...

12-01-2565

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำ…

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคล...

12-01-2565

ศธภ.16:คารวะขอพรปีใหม่และรายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ศธภ.16:คารวะขอพรปีใหม่และราย…

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมคณะเข้าคารว...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (20-01-2565)

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร และของที่ระลึกมอบให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565”

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (20-01-2565)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด และ รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.กำหนด ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (20-01-2565)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ​การประเมินคุณภาพข้อมูล ทางการศึกษาของประเทศไทย​ (Thailand​ Education Data Quality Assessment Framework : Thailand​​Ed-DQAF)​ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา​ กระทรวงศึกษาธิการ​

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (20-01-2565)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (20-01-2565)

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)”

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (20-01-2565)

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ สอบถามความคิดเห็น การต่อยอดและขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • 1
 • 2
 • 3

20-01-2565

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร และของที่ระลึกมอบให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบโ…

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร และของที่...

20-01-2565

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด และ รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.กำหนด ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลตามองค์ป...

20-01-2565

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ​การประเมินคุณภาพข้อมูล ทางการศึกษาของประเทศไทย​ (Thailand​ Education Data Quality Assessment Framework : Thailand​​Ed-DQAF)​ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา​ กระทรวงศึกษาธิการ​

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประช…

วันพฤหัสบดีที่​ 20​ มกราคม​ 2565​ ดร.ประไพพร​ อุ​ท​ธ​ิ​ยา​ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยามอมหมายให้ นายขจรศักดิ์​ สีเสน​ ผู้อำ...

20-01-2565

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประช…

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการป...

20-01-2565

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)”

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมคณะ…

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชร...

20-01-2565

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ สอบถามความคิดเห็น การต่อยอดและขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมคว…

20 มค.65 เวลา 10.00 น. นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ ...

20-01-2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 'เราทำความดีด้วยหัวใจ'

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 'เราท…

18 มค.65 เวลา 9.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 'เราทำความดีด้วยหัวใจ' ทำควา...

20-01-2565

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี…

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นปร...

20-01-2565

ศธจ.ลพบุรี ร่วมทำบันทึกข้อตกว่าด้วย ความร่วมมือในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศธจ.ลพบุรี ร่วมทำบันทึกข้…

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบันทึกข้อตกว่าด้วย ความร่วมมือในการเฝ้าระ...

20-01-2565

ศธจ.ลพบุรี ร่วมประชุม Zoom กับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประชุมชีึ้แจงการจัดสรร งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศธจ.ลพบุรี ร่วมประชุม Zo…

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุ...

19-01-2565

สุโขทัยจัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565

สุโขทัยจัดการประชุมคณะอนุ…

  วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะอนุกรรม...

18-01-2565

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญป…

วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการโครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประ...

18-01-2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่อง…

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวั...

18-01-2565

สุโขทัยจัดการประชุมเสนอขอจัดตั้งให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

สุโขทัยจัดการประชุมเสนอขอ…

  วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดการประชุ...

18-01-2565

สุโขทัยขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่านเขียนภาษาไทย

สุโขทัยขับเคลื่อนโครงการส…

   วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเม...

18-01-2565

ศธจ.หนองคาย การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ศธจ.หนองคาย การลงพื้นที่ต…

การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ...

18-01-2565

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

       วันที่ 18 มกราคม เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา...

18-01-2565

สุโขทัยจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สุโขทัยจัดพิธีถวายราชสักก…

  วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จ...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.” ผ่าน Facebook LIVE ของเพจศึกษาธิการส่วนหน้า และระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom

01

      วันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้นโยบายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในบริบทและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.” ทั้ง 6 ประเภท รวม 63 รางวัล

02

      กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเกียรติจากเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในแต่ละสายวิชาชีพ อาทิเช่น อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี นายอดินันท์ ปากบารา ร่วมเสวนาในประเด็น ผู้นำองค์กรสู่ความสำเร็จ , ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ นางณัฐวรา เพ็ชรากาล ประเด็นการเสวนาการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ, และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน เสวนาในประเด็น การศึกษาเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คุณครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูนักพัฒนาแห่งโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ร่วมเสวนาในประเด็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ และผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

03

04 

     การจัดกิจกรรมในช่วงบ่ายได้มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ได้รับรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 63 รางวัล จาก 6 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย ประเภทรางวัลที่ 1 รางวัลด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 9 รางวัล , ประเภทรางวัลที่ 2 รางวัลด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล , ประเภทรางวัลที่ 3 รางวัลด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล , ประเภทรางวัลที่ 4 รางวัลด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 9 รางวัล , ประเภทรางวัลที่ 5 รางวัลด้านการส่งเสริมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 11 รางวัล และ ประเภทรางวัลที่ 6 รางวัลด้านผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการวางแผนงานดำเนินงาน ทั้ง 2 กิจกรรม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE ของเพจศึกษาธิการส่วนหน้า และระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมได้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE และระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom เป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เอื้อเฟื้อสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในการควบคุมระบบการการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE ของเพจศึกษาธิการส่วนหน้า และระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom

06

07

08

 

 

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01
ops-01-

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

12864027
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
41520
68596
156683
72106
314688
418266
12864027

คาดการณ์วันนี้
11568

2.83%
27.57%
1.60%
2.79%
0.03%
65.18%
Online (10 minutes ago):707
707 guests
no members

Your IP:54.161.2.204


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis piabet pusulabet süper10bet supertotobet mariobet bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri ligobet polobet verabet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino aresbet